นักลงทุนสัมพันธ์

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน


ขอบเขต

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการและแนวปฏิบัติของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
นโยบายงดรับของขวัญ
241 KB.
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
345 KB.
จรรยาบรรณธุรกิจ
252 KB.
จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า
318 KB.
แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
589 KB.
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
985 KB.
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.14 MB.