นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
(MOONG)
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ, เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260
ที่ตั้งคลังสินค้า : เลขที่ 444/11 หมู่ 7 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000274
เว็บไซต์บริษัทฯ : www.moongpattana.com
www.pigeonlittlemomentsclub.com
www.moong-shop.com
โทรศัพท์ : +66 2020-8999
โทรสาร : +66 2020-8990
ที่ตั้งโรงงานของบริษัทร่วม : บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
เลขที่ 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +66 2313-1625-7
โทรสาร : +66 2313-1361

นายทะเบียนหุ้นบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : +662 009 9000
โทรสาร : +662 009 9991

ผู้สอบบัญชีบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +662 264 9090
โทรสาร : +662 264 0789 - 90

ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : 944 หมู่ที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนหุ้น : ร้อยละ 47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว
จำนวนหุ้นที่ถือ 573,400 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,220,000 หุ้น

ชื่อบริษัท : บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : 700/103 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
จำนวนหุ้น : ร้อยละ 2.5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว
จำนวนหุ้นที่ถือ 360,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 14,400,000 หุ้น

ชื่อบริษัท : บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : 103/1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนหุ้น : ร้อยละ 6 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว
จำนวนหุ้นที่ถือ 180,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,000,000 หุ้น