นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงิน

    PDF
งบการเงินประจำปี 2563
งบการเงินไตรมาส 3
งบการเงินไตรมาส 2
งบการเงินไตรมาส 1
งบการเงินประจำปี 2562
งบการเงินรายปี
งบการเงินไตรมาส 3
งบการเงินไตรมาส 2
งบการเงินไตรมาส 1
งบการเงินประจำปี 2561
งบการเงินรายปี
งบการเงินไตรมาส 3
งบการเงินไตรมาส 2
งบการเงินไตรมาส 1
งบการเงินประจำปี 2560
งบการเงินรายปี
งบการเงินไตรมาส 3
งบการเงินไตรมาส 2
งบการเงินไตรมาส 1
งบการเงินประจำปี 2559
งบการเงินรายปี
งบการเงินไตรมาส 3
งบการเงินไตรมาส 2
งบการเงินไตรมาส 1
งบการเงินประจำปี 2558
งบการเงินรายปี
งบการเงินไตรมาส 3
งบการเงินไตรมาส 2
งบการเงินไตรมาส 1
งบการเงินประจำปี 2557
งบการเงินรายปี
งบการเงินไตรมาส 3
งบการเงินไตรมาส 2
งบการเงินไตรมาส 1
งบการเงินประจำปี 2556
งบการเงินรายปี
งบการเงินไตรมาส 3
งบการเงินไตรมาส 2
งบการเงินไตรมาส 1
งบการเงินประจำปี 2555
งบการเงินรายปี
งบการเงินไตรมาส 3
งบการเงินไตรมาส 2
งบการเงินไตรมาส 1
งบการเงินประจำปี 2554
งบการเงินรายปี
งบการเงินไตรมาส 3
งบการเงินไตรมาส 2
งบการเงินไตรมาส 1
งบการเงินประจำปี 2553
งบการเงินรายปี
งบการเงินไตรมาส 3
งบการเงินไตรมาส 2
งบการเงินไตรมาส 1
งบการเงินประจำปี 2552
งบการเงินรายปี
งบการเงินไตรมาส 3
งบการเงินไตรมาส 2